انواع انسان‌ها

کافر:
بهشتش دنیاست و همّتش جهان گذرا و بدبختی‌اش مرگ و خط پایانش آتش.

مؤمن:
بهشتش آخرت است و همّتش جهان باقی و بدبختی‌اش دنیاست و خط پایانش رحمت.

مؤمن:
زندانش دنیاست و همّتش جهان باقی و بدبختی‌اش گناه است و خط پایانش بهشت.

وسواسی:
جهنمش دنیاست و همّتش عمل وسواسی و بدبختی‌اش مرگ و خط پایانش آتش.

وسوسه‌ای:
بهشتش دنیاست و همّتش جهان گذرا و بدبختی‌اش هوس است و خط پایانش آتش.