انواع نفس

  •  افرادی که وقتی نفسشان را جاری می‌کنند، نفس اطرافیان را آزار می‌دهند و اگر بتوانند نفس آن‌ها را سرکوب می‌کنند (نفوس وسواس پرور).
  •  افرادی که وقتی نفسشان را جاری می‌کنند، نفس اطرافیان را به شوق می‌آورند و نشاط را در محیط افزایش می‌دهند و باعث جریان نفوس دیگر هم می‌شوند (نفوس جاری).
  •  افرادی که وقتی نفسشان را جاری می‌کنند، با نفوس دیگری که آماده‌ی اجرای وسوسه‌هایشان هستند، هم نفس می‌شوند و با هم نفسشان را به اجرا می‌گذارند (نفوس هوسران).
  •  افرادی که نمی‌توانند نفسشان را جاری کنند، چون سرکوب شده هستند (وسواسی).
  •  افرادی که نفسشان را در غیر از میل، جاری می‌کنند، مثلا در مال و موقعیت، مدرک و … (شخصیت وسواسی).