رنج وسواسی

وسواسی، به شدّت از

 • کمبود عقل و زیادی منطق
 • کمبود میل و زیادی فکر(مزاحم)
 • کمبود ارزشمندی و زیادی حقارت
 • کمبود فهم و زیادی حماقت و وهم
 • کمبود ایمان و زیادی مذهب
 • کمبود حریم و زیادی چارچوب
 • کمبود خودافشایی و زیادی پنهان‌کاری
 • کمبود مواجهه و زیادی اجتناب
 • حبس وسوسه و شدت وسواس
 • کمبود بدی و زیادی خوبیِ دروغین
 • کمبود لذت و زیادی رنج
 • کمبود آرامش و زیادی آسایش
 • کمبود دوست داشتن و زیادی وابستگی
 • کمبود اعتماد به ‌نفس و زیادی احساس ناتوانی
 • کمبود عزت نفس و زیادی ذلت ناشی از وسواس
 • کمبود «خود» مهم و زیادی دیگران مهم
 • کمبود اختیار و زیادی اجبار
 • کمبود ایمان و زیادی اطمینان
 • کمبود یقین و زیادی شک
 • کمبود عمل و زیادی فکر و آرزو
 • کمبود امید و زیادی افسردگی
 • کمبود نشاط و زیادی تنبلی
 • کمبود خودآگاهی و زیادی خودفریبی
 • کمبود شِفا و زیادی دارو
 • کمبود درمانگر و زیادی داروگر
 • کمبود معالج و زیادی طبیب
 • کمبود تسلیم و زیادی فرار از واقعیت
 • کمبود فعالیت و زیادی انفعال
 • کمبود جان‌مایه‌های نفسانی و زیادی جان‌کاه‌های نفسانی
 • کمبود صبر در رویارویی با حقارت‌ها و زیادی جایگزین کردن عمل وسواسی به جای عمل واقعی (که بی‌تابی وسواسی محسوب می‌شود)
 • کمبود حیا و زیادی بی‌حیایی پنهان
 • کمبود شجاعت و زیادی ترس
 • کمبود خود واقعی و زیادی خود کاذب
 • کمبود عدل و زیادی ستم به خود
 • کمبود زنده‌دلی و زیادی مرده‌دلی
 • کمبود خوبی و بدی و زیادی بی‌عملی و نیستی

و…. رنج می‌برد.