انگیزه عمل نفس است

الف) در موُمن :
رسیدن به بهشت و ترس از جهنم و خرج نفس در سختی‌ها، قابل پاداش و باعث عزت مومن می‌شود.

ب ) در انسان سالم :
برآوردن نیازهای نفس و خرج نفس در سختی‌های مسیر، رشد فرد را در پی دارد.

ج ) در وسوسه‌ای :
برآوردن خواهشهای نفس و غرق شدن در لذت‌ها، باعث سقوط فرد و ذلت او می‌شود.

د ) در وسواسی:
جبران حقارتهای نفس و غرق شدن در سختی‌ها و رنج‌هایی که نه پاداش دارد و نه لذت دارد، باعث می‌شود فرد در مسیر خودفریبی جلو رود، ولی به اندازه عملش با حقارتش مواجه می‌شود.

ترتیب عمل در انسان ها

-ترتیب عمل در انسان وسواسی:

ترس، فکر، اضطراب، ضد عمل وسواسی

– ترتیب عمل در انسان مؤمن:

مشاهده، اندیشه، نیت، عمل

– ترتیب عمل در انسان خبیث:

مشاهده، فکر، نیت، ضد عمل

– ترتیب عمل در انسان حقیر:

ترس، فکر، نیت، ضد عمل بر اساس کسالت

– ترتیب عمل در انسان احمق:

عمل بدون اندیشه، بدون اضطراب، بدون ترس، انجام ضد عملی احمقانه و گرفتاری نهایی در همه چیز. درمان احمق، با خداست.