افرادی که به یاد مرگ، قطعا پاسخ مثبت می‌دهند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌۱- افرادی که اضطراب دارند.
۲- افرادی که افسردگی دارند.
۳- افرادی که احساس گناه آزاد شده دارند.
۴- افرادی که به اختلال اضطرابی وسواس مبتلا هستند.
۵- افرادی که به اختلال شخصیت وسواسی مبتلا هستند.
۶- افرادی که به کرات خودکشی می‌کنند.
۷- افراد نا امید و مأیوس
۸- افرادی که هراس دارند.
۹- افرادی که میل آزاد شده وسوسه‌ای دارند.