ترس های الهی

١- آیا از مرگ می‌ترسی؟
٢- آیا می‌ترسی که مرگ پایان انسان باشد؟
٣- آیا پایان دیگری غیر از مرگ که ترسناک نباشد داری؟
۴- اگر علاوه بر مرگ پایان انسان چیزی غیرقابل پیش‌بینی باشد، می‌ترسی؟
۵- دوست داری پایان انسان چه چیزی باشد؟ آیا آن چیز ترسناک است؟

۶- در قرآن مرگ زنده شدن دوباره است. آیا می‌ترسی که دوباره زنده نشوی؟
٧- اگر انسان خالقی نداشته باشد، چقدر ترسناک است؟
٨- حال که خالق داری، چقدر از زندگی پس از مرگ می‌ترسی؟
٩- از آتش جهنم است، چقدر می‌ترسی؟
١٠- آیا از مواجهه با خدا می‌ترسی؟

١١- چه چیز مواجهه با خدا برایتان ترسناک‌تر است؟
١٢- اگر نامه اعمال از پشت سرتان داده شود، چه احساسی می‌کنید؟ (یعنی قطعا و مستقیم به جهنم می‌روید)
١٣- اگر بعد از پایان شروعی نباشد چی؟
١۴- از اینکه زندگی ابدی داشته باشی، می‌ترسی؟
١۵- آیا به معاد ایمان داری یا از آن می‌ترسی؟

١۶- ترس شما از معاد ایمانی است یا انسانی؟
١٧- آیا می‌ترسی که در روز قیامت دچار حسرت شوی؟
١٨- از مرگ بیشتر می‌ترسی یا از خدا؟
١٩- آیا از رسوا شدن در روز قیامت می‌ترسی؟
٢٠- آیا می‌ترسی از گناهانی که کرده‌ای نتوانی دفاعی بکنی؟

٢١- آیا می‌ترسی در حضور خدا با خودت مواجهه شوی؟
٢٢- آیا می‌ترسی نیت‌های بد پنهانی‌ات در روزی که پرده‌ها در می‌افتد، آشکار شود؟
٢٣- آیا می‌ترسی در آن روز، آگاه شوی که علیرغم اتمام حجت، به خدا ایمان نیاوردی؟
٢۴- آیا می‌ترسی علیرغم همه ترس‌ها از خدا نترسی؟
٢۵- آیا می‌ترسی اطمینان‌گیری‌هایت مانع مواجهه با خدا باشد؟
٢۶- آیا می‌ترسی خدایی که با آن مواجهه می‌شوی، همان خدایی نباشد که فکر می‌کردی؟