آزمون اندازه گیرىِ بى‌نقص‌گرایى

نوع کامل طلبى- مثال نوعى- مثال خود

١) اخلاقى —–> اگر از هدفها و معیارهاى شخصى‌ام باز بمانم، نباید خود را ببخشم.

٢) عملکردى —–> براى اینکه ارزشمند باشم باید در همه کارهایم موفق گردم.

٣) شناختى —–> اشخاص هرگز مرا به عنوان یک انسان آسیب‌پذیر قبول نخواهند کرد.

۴) احساسى —–> باید همیشه بکوشم که شاد و خوشبخت باشم، احساساتِ منفى را کنترل نمایم و هرگز احساسِ نگرانى و افسردگى نکنم.

۵) رمانتیک —–> باید همسرِ کاملى پیدا کنم و همیشه والِه و شیداى او باشم.

۶) ارتباطى —–> زن و شوهر، هرگز با هم مشاجره نمى‌کنند و بر هم خشم
نمى‌گیرند.

٧) در وضع ظاهر —–> بى تناسب هستم، زیرا کمى اضافه وزن دارم، پاهایم چاق است، صورتم جوش دارد.