انواع انسانها در رابطه

١- کسانی که انسانی را در زندگی خود دارند که مدام به او فکر می‌کنند، مثل عاشقی که به معشوق فکر می‌کند و این فکر تمام ذهنش را پر کرده است.

٢-کسانی که انسانی را در زندگی خود دارند که نمی‌خواهند به او فکر کنند، مثل حقیری که به دیگری احساس حقارت می‌کند یا از او می‌ترسد.

٣- کسانی که از شدت اجتناب، کسی را در زندگی وهمی خود ندارند و وهم و افکار مزاحم وسواسی، ذهن آنها را پر کرده است، مثل وسواسی‌ها، یا یک شخص وهمی را در ذهن دارند، مثل اسکیزوفرنی‌ها.

۴- کسانی که با کسی که او را دوست دارند زندگی می‌کنند، لذا فکر ندارند.