پیوستار مرگ

۱- مشتاق به مرگ
مرگ را دوست دارد. (بواسطه‌ی پاکی، درستکاری و اشتیاق)

۲- ترساندن از مرگ
هر کسی مرگ را دوست نداشته باشد، قطعاً از مرگ می‌ترسد. (بواسطه‌ی بدکاری)

۳- فرار کننده از یاد مرگ
فرد از شدت ترس از مرگ، از یاد آن گریزان است. (بواسطه‌ی حقارت)

۴- فراموش کننده‌ی مرگ
فرد به زبان می‌گوید مرگ حق است و ترس از آن را انکار می‌کند. (بواسطه‌ی حماقت)

دیدگاهتان را بنویسید