فهرست فناپذیر‌‌ها و فنا‌ناپذیر‌ها

«فهرست فناپذیر‌‌ها»

۱. معشوق

۲. پول

۳. فرزند

۴. خانواده

۵. پست، مقام‌ و موقعیت

۶. فکر

۷. ترس‌های مرضی و ترس‌های غیر الهی

۸. مرگ

۹. شهوت

۱۰. آرزو

۱۱. غم

۱۲. شادی

«فهرست فنا‌ناپذیر‌ها»

۱. نفس

۲. روح

۳. عمل (خوب‌‌وبد)

۴. نیت

۵. محبت خدا

۶. ترس از خدا

۷. حیات

۸. هر آنچه که خدا خلق کرده است (جمادات، گیاهان، حیوانات و انسانها، فرشته‌ها و اجنه)

۹. ایمان

۱۰. علم

۱۱. عرفان

۱۲. الفت

۱۳. صداقت

۱۴. امید به خدا

۱۵. خدا

دیدگاهتان را بنویسید