فنون کار با فکر و دیالوگ

پس از اجرای عمل مواجهه و آشکار شدن افکار مزاحم وسواسی و پس از پذیرش مزاحم بودن فکر وسواسی، از طریق بهره‌گیری از فنون حذف افکار مزاحم، به حذف فکر مزاحم اقدام می‌نماییم.

دو تکنیک کار با فکر (یعنی چهل بار تکرار کردن فکر مزاحم) و دیالوگ (گفتگو و مکالمه با فکر مزاحم)، مؤثرترین فنون علمی و کاربردی برای حذف افکار مزاحم وسواسی هستند.