عمل درست

طاعت خدا، همان عمل درست و صالح است که برای هر کس بسته به اندازه و موقعیت و شرایط او متفاوت است.
عمل درست یک فرد مبتلا به وسواس، مواجهه‌ کامل با اصلی‌ترین عمل وسواسی و ترس وسواسی‌اش است.
عمل درست برای یک فرد هوسران، مخالفت با هوسش می‌باشد که این هوس می‌تواند در حوزه‌ی میل، مال، موقعیت و یا… باشد
و برای یک مؤمن، موضوعی که ایمانش را نشانه گرفته است.
گر چه کارهای درست و صالح زیاد می‌باشند، تعلیم، خدمت، جهاد، کشاورزی، تجارت حلال، رسیدگی به امور مردم، خانواده و… اما برای هر کسی در هر لحظه یک عمل از مابقی اعمال درست‌تر و در اولویت است که آن عمل نجات‌بخش‌تر است. طاعت خدا موجب نجات انسان می‌شود. طاعت خدا عملی است غیر نفسانی و لذا نجات‌‌‌بخش است. خرج نفس در غیر هوای نفس می‌باشد که تنها رشد، بزرگی و کمال را در پی دارد. فرد سالم را هوسهایش از عمل درست باز می‌دارد و فرد کسل روانی را ترسهایش.

دیدگاهتان را بنویسید