رفق و مدارا

هر کس ایمان ندارد، از مدارا محروم است.
پس صفاتی هستند که یک بُعد آنها نفسانی است و یک بُعد دیگرشان روحانی است. مثل سخاوت که یک بخش آن صرفاً نفسانی است و بُعد اکمل آن روحانی و عقلانی است و حُسن خُلق هم که یک بخش آن نفسانی است یعنی رفق و یک بخش آن روحانی است یعنی مدارا. فرد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی (ocpd)، از مدارا محروم است چون رفق او ناقص است. رفق یعنی توانایی همراهی و صمیمیت و انس با دیگری. یعنی رفتن مطابق میل دیگری تا قسمتی از مسیر و خودخواه نبودن و تن دادن به خواسته‌ی دیگری برای تداوم رابطه به دلیل داشتن میل به زندگی و میل به او و دوست داشتن او و خواستن او، یک طرف پیوستار رفق، مدارا می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید