در اجتناب‌های وسواسی عینی دو نوع اجتناب وجود دارد:

۱- اجتناب فعال

فرد کاری انجام می‌دهد که از وقوع افکار وسواس برانگیز جلوگیری کند.

مثال:

کسی که افکار صدمه زدن به دیگران را دارد برای رهایی از این فکر تمام وسایل تیز و برنده و چاقوها را در یک جعبه گذاشته و جعبه را در کمد گذاشته و درب کمد را چندین قفل می‌زند. در واقع از دسترس بودن این وسایل اجتناب می‌کند، زیرا در صورت در دسترس بودن، افکار مزاحم و اضطراب‌آور هجوم می‌آورند.

پس کاری که انجام داده تا از وقوع افکار وسواسی جلوگیری کند، جمع کردن و مخفی کردن وسایل تیز و برنده است.

۲- اجتناب غیر فعال

فرد کاری را نباید انجام بدهد تا افکار وسواسی پدید نیایند.

مثال:

کسی که وسواس نجاست دارد، از رفتن به توالت عمومی اجتناب می‌کند. زیرا در صورت رفتن افکار هجوم می‌آورند که دستت خورد به دیوار نجس شدی، دستت را به شیر زدی نجس شدی، شاید کسی که قبل از تو بوده نجاست و پاکی را رعایت نکرده و… . برای اینکه این افکار مزاحم و اضطراب‌آور هجوم نیاورند، بهتر می‌بیند اصلاً به توالت عمومی نرود. پس کاری هست که نباید انجام بدهد و آن رفتن به توالت عمومی است.