جملاتی درباره نفس

۱- هرچه انسان بتواند با هوای نفس مخالفت کند، عقلش بیشتر می‌شود.

۲- اگر در جوانی نتوانید با هوس مخالفت کنید، در پیری نمی‌توانید، چون شما پیر شده‌اید و نفس، جوان است.

۳- با مخالفت با هوای نفس می‌توان برای بزرگ شدن روح استفاده کرد.

۴- بدن می‌تواند نفس را فریب دهد و کمینگاه نفس باشد.

۵- اگر نفس را در مواجهه با خود، جاری کنی میلت زیاد می شود و اگر نفس را در مسیر فرار از خود جاری کنی، هوای نفست زیاد می‌شود.

۶- وسوسه، برای هوای نفس خود، از بدن و روح مایه می‌گذارد.

۷- هرچه نفس کوچکتر باشد، آرزو و امل آن بیشتر است.

۸- هوای نفس را باید سرکوب کرد، نه نفس را همانند وسواسی.

۹- وقتی نفس را سرکوب کنی مورد تجاوز جنسی انسانی قرار می‌گیرد.

۱۰- خواهش‌های نفسانی را باید در هم کشید.

دیدگاهتان را بنویسید