تمرین کشف اجتناب‌ها

برای کشف اجتناب‌ها، ساده‌ترین تمرین، شناخت و فهرست کردن ترس‌هاست. زیرا اساساً کار درباره‌ی هیجان، بیشتر و زودتر نتیجه می‌دهد تا با شناخت.

نحوه‌ی اجرای تمرین:

۱- کاغذی سفید بردارید و یک نقطه وسط آن کاغذ قرار دهید.

۲- این نقطه خودتان هستید، اسم خود را کنار آن بنویسید.

۳- ترس‌های خود را به طور ذهنی مرور کنید.

۴- به تعداد ترس‌هایی که دارید، دور این نقطه (خود) دایره بکشید.

۵- ترس‌هایتان را واضح کنید. یعنی در کنار هر دایره (ترس) یک فلش کشیده و سپس شکل ترس خود را بنویسید.

۶- سعی کنید تمام ترس‌هایتان را (چه کوچک و چه بزرگ) در اینجا بیاورید.

۷- اکنون ترس‌های خود را اولویت‌بندی کنید. یعنی آنها را بر حسب شدت و عمق واقعی یا کاذب بودن آنها طبقه‌بندی کنید و از بزرگ به کوچک بنویسید.

۸- در این مرحله، در کنار هر ترس، شکل اجتناب خود از آن ترس را بنویسید.

«به این ترتیب کلیه‌ی اجتناب‌های خود را خواهید شناخت.