ترتیب عمل در انسان ها

-ترتیب عمل در انسان وسواسی:

ترس، فکر، اضطراب، ضد عمل وسواسی

– ترتیب عمل در انسان مؤمن:

مشاهده، اندیشه، نیت، عمل

– ترتیب عمل در انسان خبیث:

مشاهده، فکر، نیت، ضد عمل

– ترتیب عمل در انسان حقیر:

ترس، فکر، نیت، ضد عمل بر اساس کسالت

– ترتیب عمل در انسان احمق:

عمل بدون اندیشه، بدون اضطراب، بدون ترس، انجام ضد عملی احمقانه و گرفتاری نهایی در همه چیز. درمان احمق، با خداست.

دیدگاهتان را بنویسید