انواع وسواس

بسته به شیوه‌ی زندگی فرد و محیطی که در آن است و عقاید جاری آن و نحوه‌ی شکل‌گیری حقارت در وجود فرد وسواسی، یکی از انواع وسواس در او شکل می‌گیرد که عبارتند از:

– وسواس نجاست که با شستشو همراه است.

– وسواس آلودگی که با شستشو و ضدعفونی کردن همراه است.

– وسواس وارسی که با وارسی کردن و کنترل همراه است.

– وسواس تقارن که با متقارن کردن محیط همراه است.

– وسواس شمارش که با شمردن در حین عمل اجباری یا اجتنابی همراه است.