اندازه وسواس

۱- در شبانه‌روز چقدر ذهن آرام و بدون فکر مزاحم داری؟

۲- بیشترین زمان عمل وسواسی‌ات و شدت آن چقدر است؟

۳- چند سال است که وسواس داری؟

۴- بیشتر اعمال وسواسی تو در حوزه‌ی کدام نوع عمل وسواسی است؟ اجبار، اجتناب، انزجار، اطمینان‌گیری. به ترتیب اولویت بنویس.

۵- تمام اعمال وسواسی‌ات را در چهار گروه ذکر شده بنویس.

۶- آیا بیشتر عمل وسواسی داری یا فکر مزاحم وسواسی؟

۷- به اندازه‌ای که ذهن شک ‌دار، داری وسواس داری و ایمان نداری.

دیدگاهتان را بنویسید